plany budowy i młotek sędziowski

Prawo zagospodarowania przestrzennego Kraków

Świadczymy usługi z zakresu zagospodarowania przestrzennego w Krakowie oraz całej Polsce. To dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z planowaniem i wykorzystaniem przestrzeni. Dotyczy to zarówno terenów miejskich, jak i wiejskich, a także obszarów chronionych. Prawo to obejmuje zarówno aspekty publiczne, jak i prywatne, związane z wykorzystaniem gruntów. W praktyce, dotyczy takich kwestii jak: planowanie przestrzenne, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także wydawanie pozwoleń na budowę. Nasza Kancelaria oferuje:

  • reprezentację w procedurach uchwalania i zaskarżania planów ogólnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w postępowaniach w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed organami administracji i sądami administracyjnymi;
  • doradztwo w zakresie planowania przestrzennego, w tym interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • pomagamy w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz aktów zbliżonych;
  • doradzamy w sprawach związanych z nieruchomościami, w tym w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości;
  • pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu umów związanych z nieruchomościami;
  • oferujemy pomoc w zakresie prawa środowiskowego, w tym w sprawach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko;
  • doradzamy w sprawach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrody w kontekście zagospodarowania przestrzennego;
  • oferujemy doradztwo w zakresie prawa nieruchomości komercyjnych, w tym w sprawach dotyczących najmu i dzierżawy.