młotek sędziowski i temida

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to proces prawny, który ogranicza zdolność osoby do podejmowania decyzji dotyczących swojego życia. Jest to procedura stosowana w szczególnych przypadkach, gdy osoba nie jest w stanie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami, na przykład z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego, osoba traci zdolność do czynności prawnych tylko w określonym zakresie, natomiast ubezwłasnowolnienie całkowite oznacza brak zdolności do jakichkolwiek czynności prawnych. Decyzję o ubezwłasnowolnieniu podejmuje sąd okręgowy na podstawie opinii biegłych. Warto zaznaczyć, że ubezwłasnowolnienie nie jest karą, lecz środkiem ochrony prawnej dla osób, które nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji.

 

Jakie formalności należy dopełnić celem ubezwłasnowolnienia?

Aby ubezwłasnowolnić osobę, należy złożyć wniosek do sądu. Wniosek taki może złożyć krewny, małżonek, opiekun prawny lub prokurator. Sąd rozpatruje go w postępowaniu sądowym, w którym bierze udział osoba, której dotyczy wniosek, jej przedstawiciel prawny oraz biegli, którzy oceniają stan zdrowia psychicznego danej osoby.

Sąd może zdecydować o ubezwłasnowolnieniu częściowym lub całkowitym, a decyzję taką można odwołać do sądu wyższej instancji. Po wydaniu decyzji o ubezwłasnowolnieniu, sąd wyznacza kuratora, który będzie zarządzał sprawami osoby ubezwłasnowolnionej. Proces ubezwłasnowolnienia jest skomplikowany i wymaga znajomości prawa, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług prawnych.