Spis publikacji

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyłam w 2011 roku obroną pracy magisterskiej poświęconej instytucjom ochrony osób wywłaszczonych. W tym roku rozpoczęłam również studia doktoranckie w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach których przygotowałam rozprawę doktorską poświęconą tematyce interesu prywatnego w prawie administracyjnym, którą obroniłam we wrześniu 2015. Ponadto od 2015 roku jestem zatrudniona jako asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Najistotniejsze dla mnie jako adwokata doświadczenie zawodowe zdobywałam od 2008 roku. Praktykowałam, współpracowałam i pracowałam w kancelariach prawnych (adwokackich i radcowskich) o profilu ogólnym i wyspecjalizowanym, a także działałam w poradniach prawnych udzielając porad w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz lokalowego. Dzięki temu rozwinęłam moje umiejętności praktyczne oraz poznałam specyfikę obsługi Klienta indywidualnego oraz podmiotów gospodarczych. Cenną wiedzę zdobytą w tym okresie z powodzeniem stosuję w mojej obecnej praktyce. W 2015 roku z sukcesem złożyłam egzamin adwokacki i zostałam wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Pracuję w języku polskim i angielskim.

książki

Jestem autorką kilkunastu publikacji z zakresu zwłaszcza prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej. Do najważniejszych należą:

A. Puczko, Prawna ochrona podmiotu wywłaszczanego [w:] B. Orlik (red.), Administracja wobec praw majątkowych jednostki. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2010;

A. Puczko, Wybrane mechanizmy ochrony konsumenta na gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki, Internetowy Przegląd Prawniczy 2011, nr 2.

A. Puczko, Odszkodowanie za wywłaszczenie - cywilnoprawna instytucja prowadząca do wyrównania uszczerbku majątkowego, czy forma administracyjnoprawnej odpowiedzialności wyrównawczej oraz Samorząd zawodowy jako przejaw zasady decentralizacji na przykładzie samorządu adwokackiego [w:] M. Krawczyk (red.), A. Puczko (red.), Z działalności naukowej Sekcji Prawa i Postępowania Administracyjnego TBSP UJ w roku akademickim 2010/2011, (s. 81-108, wyd. AT Group Sp. z o. o.)

A. Puczko, Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- ocena wyzwań dla ustawodawcy w zakresie decyzji o pozwoleniu na budowę [w:] Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2012

A. Puczko, Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013

A. Puczko, Wpływ prawa administracyjnego na przestrzeń prywatności jednostki w społeczeństwie informatycznym. Rozważania na przykładzie ochrony danych osobowych [w:] J. Zimmermann (red.), Przestrzeń w prawie administracyjnym, Warszawa 2013

A. Puczko, Urzeczywistnienie zasady zrównoważonego rozwoju przez współdziałanie interesu prywatnego i publicznego, Białostockie Studia Prawnicze z. 14, Białystok 2013.

A. Puczko, E-administracja a prawo do prywatności obywatela [w:] T. Stanisławski (red.), B. Przywora (red.), Ł. Jurek (red.), E-administracja. Szanse i zagrożenia, Lublin 2013.

A. Puczko, Kiedy wartość staje się antywartością – rozważania na przykładzie instytucji przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym [w:] A. Błaś (red.), Antywartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2016

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: ocena wyzwań dla ustawodawcy w zakresie decyzji o pozwoleniu na budowę [w:] L. Dubiński, T. Kocoł, Proces inwestycyno [i.e. inwestycyjno]-budowlany : administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy, Kraków 2012

Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego: komentarz, Warszawa 2013

E-administracja a prawo do prywatności obywatela [w:] T. Stanisławski (red.), B. Przywora (red.), Ł. Jurek (red.), E-administracja : szanse i zagrożenia, Lublin 2013

Separacja faktyczna i konkubinat w świetle prawa administracyjnego [w:] J. Jagielski (red.), M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018

Kilka uwag o podmiotowym aspekcie zjawiska zwartej i rozproszonej zabudowy [w:] T. Bąkowski, Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy, Gdańsk 2018

Wnoszenie środków zaskarżenia od orzeczeń organów administracji drogą elektroniczną: analiza problemów [w:] A. Bochentyn (red.), J. H. Szlachetko (red.), Cyfrowa czy analogowa? : funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu, Pelplin 2021

Wymierzanie kar administracyjnych a luzy decyzyjne w działalności organów administracji publicznej (uwagi w oparciu o poglądy Profesora Mariana Zimmermanna) [w:] L. Staniszewska (red.), M. Szewczyk (red.), J. Zimmermann (red.), Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne, Warszawa 2020;

Umowy cywilnoprawne w prawie administracyjnym i praktyce organów administracji publicznej jako instrumenty służące jednostce i wspólnocie [w:] Z. Duniewska (red.), M. Karcz-Kaczmarek (red.), P. Wilczyński (red.), Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, Warszawa 2022

Problems with applying human rights in the actions of public administration, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza = Adam Mickiewicz University Law Review 2022, tom 14;

Wpływ mieszkańców na funkcjonowanie gminy przez aktywność w ramach jednostek pomocniczych [w] B. Dolnicki (red.), Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych, Warszawa 2023

Miasto jako powiat, gmina i jednostka pomocnicza: rola miasta w wykonywaniu zadań administracji publicznej [w:] A. S. Kotowski (red.), M. Rajewska (red.), Miasto w ujęciu interdyscyplinarnym, Bydgoszcz 2023

Formy działania administracji publicznej [w:] G. Dudek (red.), M. Oleś (red.), P. Wszołek (red.), Prawo administracyjne: eseje i testy z odpowiedziami, Warszawa 2023

New technologies in court proceedings [w:] S. Kowalska (red.), E. Szczucka (red.), J. P. Higgins (red.), Nowe technologie : postępy, wyzwania, perspektywy = New technologies : challenges, perspectives, development, Poznań 2023;

Sytuacja osób nieheteronormatywnych w prawie administracyjnym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2023, Numer specjalny. W trosce o godność, życie i zdrowie człowieka: zagadnienia administracyjnoprawne.